30 Mei 2013

Daftar Nama Calon Eksekutif MahasiswaCALON BEM JURUSAN/PROGRAM STUDI DAN BEM FAKULTAS
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM
No.
Nama
Calon BEM
Nomor Urut
1
Fahmi Muhammad
BEM FAKULTAS
2
2
Muslimah
BEM-J BKI
2
3
Iman Nabawi
BEM-J  MD
2
4
Deri Ahmad Rizal
BEM-J PMI
2
5
Haji Ari Darisman
BEM-J IKS
2
6
Hariyono
BEM-J KPI
2
CALON BEM JURUSAN/PROGRAM STUDI DAN BEM FAKULTAS
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
No.
Nama
Calon BEM
Nomor Urut
1
Hilman Abdullah
BEM FAKULTAS
2
2
Achmad Syauqi
BEM-J BSA
2
3
Dewi Rahmawati
BEM-J  IP
2
4
Muhammad Zain
BEM-J SI
2
5
Elisa M. Sholeh
BEM-J SKI
2


CALON BEM JURUSAN/PROGRAM STUDI DAN BEM FAKULTAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
No.
Nama
Calon BEM
Nomor Urut
1
Budiono
BEM FAKULTAS
1
2
Luthfi Afif Azzainuri
BEM FAKULTAS
2
3
Adi Gahara
BEM-PS IKOM
1
4
Arif Rahmat A.K
BEM-PS IKOM
2
5
Indra Wijaya
BEM-PS PSI
1
6
Ahmad Mi’yarul Ilmi
BEM-PS PSI
2
7
Tri Harsono
BEM-PS SOS
1
8
Ahmad Riyadi
BEM-PS SOS
2

 
CALON BEM JURUSAN/PROGRAM STUDI DAN BEM FAKULTAS
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
No.
Nama
Calon BEM
Nomor Urut
1
Heri Agus S.
BEM FAKULTAS
2
2
Siti Wilda S.N
BEM-PS BIO
2
3
Anton Sujarwo
BEM-PS FIS
2
4
Faizah
BEM-PS KIM
2
5
AR. Abu Yazid
BEM-PS MAT
2
6
Shofwatul Mala
BEM-PS P.BIO
2
7
Juni Ismawan
BEM-PS P.FIS
2
8
Izzatillah Safitrie
BEM-PS P.KIM
2
9
Lulu Taradebita
BEM-PS P.MAT
2
10
M. Syafi’i Karim
BEM-PS TIN
2
11
Willy Nugrahani
BEM-PS TIF
2CALON BEM JURUSAN/PROGRAM STUDI DAN BEM FAKULTAS
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
No.
Nama
Calon BEM
Nomor Urut
1
Saiful Ansori
BEM FAKULTAS
2
2
Rintoko
BEM-J AS
1
3
Nurdiansyah Maulana M.
BEM-J AS
2
4
Faiz Amrizal
BEM-J IH
1
5
Alfan Alfian
BEM-J IH
2
6
Teguh Badrussalam
BEM-J JS
1
7
Miftahul Amin
BEM-J JS
2
8
Ony Pratama
BEM-J KUI
1
9
Sururudin
BEM-J KUI
2
10
Ahmad Dicky S.
BEM-J MU
1
11
Aziz Asyari
BEM-J MU
2
12
Dina Aulia
BEM-J PMH
2


CALON BEM JURUSAN/PROGRAM STUDI DAN BEM FAKULTAS
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
No.
Nama
Calon BEM
Nomor Urut
1
Imam
BEM FAKULTAS
1
2
M. Subhan
BEM-J KI
2
3
M. Tasdiq
BEM-J PAI
1
4
M. Sirojudin Nur
BEM-J PBA
1
5
Anisatul Mahmudah
BEM-J PGMI
2

 

CALON BEM JURUSAN/PROGRAM STUDI DAN BEM FAKULTAS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
No.
Nama
Calon BEM
Nomor Urut
1
Muchamad Mahrus
BEM FAKULTAS
2
2
Yulia Ade Saputra
BEM-J AF
2
3
Ahmad Nur Faishal
BEM-J PA
2
4
Anasshoffa’ul Jannah
BEM-J SA
2
5
Syamsul Arifin
BEM-J TH
2


Tidak ada komentar:

Posting Komentar